Kies je taal:

Gedichten van den Heere Pieter C. Hooft


1636, poëzie

Sonnet. ‘Mijn lief, mijn lief, mijn lief.’ Zo sprak mijn lief mij toe

 

Dit sonnet op petrarkistische leest, kent een typisch renaissancistisch thema: de bedrieglijke droom. De hunkerende dichter droomt dat zijn beminde eindelijk zijn liefde beantwoordt. Hij kan zijn geluk niet op. Dan ontwaakt hij. Was alles echt maar een droom? Over het antwoord laat Hooft de lezer in het ongewisse. Dit gedicht maakt deel uit van een reeks sonnetten die Hooft in de eerste maanden van 1610 schreef voor zijn geliefde Christina van Erp. Ze trouwden later dat jaar.

‘Mijn lief, mijn lief, mijn lief.’ Zo sprak mijn lief mij toe,

dewijl mijn lippen op haar lieve lipjes weidden.                       

De woordjes alle drie, wel klaar en wel bescheiden,                  

vloeiden mijn oren in, en roerden (’k weet niet hoe)

al mijn gedachten om, staag malend, nemmer moe;                  

die ’t oor mistrouwden en de woordjes wederleiden.                  

Dies ik mijn vrouwe bad mij klaarder te verbreiden

haar onverwachte reên; en zij verhaald’ het doe.                            

O rijkdom van mijn hart, dat overliep van vreugden!

Bedoven viel mijn ziel in haar vol hart van deugden.                        

Maar toen de morgenstar nam voor den dag haar wijk                 

is, de klare zon, de waarheid droef verrezen.                     

Hemelse goôn, hoe komt de schijn zo na aan ’t wezen,                    

Het leven droom, en droom het leven zo gelijk?                               


dewijl: terwijl 

wel bescheiden: heel duidelijk


staag: steeds 

wederleiden: tegenspraken

dies: daarom; klaarder … verbreiden:

duidelijk uitleggen; reên: woorden; doe: toen  

Bedoven: overweldigd 

morgenstar: Venus, de planeet die bij 

zonsopgang straalt, maar ook de Godin 

van de liefde; goôn: goden; komt…

wezen: lijkt de schijn zo op de werkelijkheid